Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry:n
rekisteri- ja tietosuojaseloste

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry noudattaa tietosuoja-asioissaan ja rekisterien käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Tietosuojaselosteen pääkohdat:

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Rekisteröidyt
 3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
 5. Rekisteröidyn oikeudet
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
 8. Käsittelyn kesto
 9. Henkilötietojen käsittelijät
 10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
 11. Tietoturva
 12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
 13. Yhteydenotto
 14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

1. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry
Y-tunnus: 2775954-3
Yhdistysrekisteritunnus: 186.708

Yhteystiedot:
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry
Yli-Heikkilänkatu 4, 33560 Tampere Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, jäsenien, työntekijöiden, luottamushenkilöiden, yhteistyökumppaneiden sekä vapaaehtoiseksi, kilpailuihin ja arvontoihin sekä tapahtumiin ilmoittautuneiden tai osallistuneiden henkilötietoja.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry:n henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden tai muiden niihin verrattavien suhteiden sekä niistä johtuvien velvoitteiden hoitaminen; Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry:n nykyisten ja tulevien palveluiden ja/tai tuotteiden suunnittelun, toteutuksen, ylläpidon ja edelleen kehittämisen mahdollistaminen sekä lisäarvon luominen Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry:lle; asiakas- ja sidosryhmäyhteydenpito; markkinointitoimenpiteiden suorittaminen; sekä mielipide- ja markkinointitutkimus.   

Henkilötietoja käsitellään vain Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry:n omien sääntöjen sallimissa rekistereissä yhdistyksen toiminnan sujuvuuden mahdollistamiseksi sekä eläinten turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:

 • koko nimi ja yhteystiedot (esim. postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä maa);
 • yksilöintitiedot (esim. syntymävuosi);
 • asiakkuuden ja sidosryhmäsuhteen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot (esim. jäsennumero, uutiskirjeen lähetysmuoto ja -aika, sekä asiointia koskevat muut tarpeelliset tiedot);
 • muut Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry:n järjestämien tapahtumien, kampanjoiden, luottamushenkilötoiminnan, vapaaehtoistoiminnan ja tukemisen asianmukaisen ja onnistuneen järjestämisen sekä niihin osallistumisen kannalta tarpeelliset tiedot.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti käymällä kuukausittain järjestettävässä hallituksen kokouksessa (kokouksen seuraavan ajankohdan saa selville puheenjohtajalta os. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai sihteeriltä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.), henkilöllisyys tarkastetaan kokouksessa:

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset, puutteelliset ja/tai vanhentuneet tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry käsittelee poistopyynnön, jonka jälkeen joko tiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä tai ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa. Tavallisesti poisto suoritetaan kuukauden kuluessa, mutta muun muassa sopimukset säilytetään erikseen ilmoitetun ajan.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietoja käsiteltäessä rikotaan lakia tai voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia kiistanalaisten tietojen käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerättävät henkilötiedot ovat pääasiassa rekisteröidyn itsensä Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry:lle antamia tietoja tai verkkosivuston käytöstä muodostettuja tietoja.

Tietoja saadaan rekisteröidyltä mm. www-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista tai vastaavista tilaisuuksista ja muista tilanteista joissa henkilö luovuttaa tietojaan vapaaehtoisesti.

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry kerää henkilötietoja suoraan esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:

 • Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry:n verkkosivustoa käytettäessä;
 • uutiskirjettä tai muuta materiaalia tilattaessa;
 • palautetta annettaessa tai muutoin Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry:een yhteydessä oltaessa;
 • Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry:n asiakaskyselyihin vastattaessa;
 • ilmoittauduttaessa ja osallistuttaessa Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry:n järjestämään toimintaan, tapahtumiin, kampanjoihin, vapaaehtoistoimintaan ja tukemiseen; sekä
 • osallistuttaessa Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry:n järjestämiin kilpailuihin ja arvontoihin.

Mikäli rekisteriin annetaan muita kuin rekisteröityä itseään koskevia tietoja, tulee tiedonantajan vakuuttaa, että hänellä on oikeus tällaisten tietojen ilmoittamiseen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry:n ulkopuolelle. Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla tai mikäli Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry katsoo muutoin harkintansa perusteella olevan perusteltu syy tietojen luovuttamiseen.

8. Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry:n valtuuttamat henkilöt voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tarvittaessa henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa kolmannelle osapuolelle kuten esimerkiksi tilitoimistolle.

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry on antanut jäsenrekisterinsä ylläpidon kattojärjestönsä SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n tehtäväksi.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

11. Tietoturva

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry pyrkii kohtuullisin teknisin ja organisatorisin toimin suojelemaan henkilötietoja esimerkiksi luvattomalta pääsyltä, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, väärinkäytökseltä, siirtämiseltä, luovuttamiselta tai muulta laittomalta käsittelyltä.

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry rajoittaa henkilötietoja käsittelevien henkilöiden piiriä niin, että tietoihin pääsevät käsiksi vain ne Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry:n toimijat, joiden on tehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Sähköiset rekisterit ja niihin tallennetut tiedot on suojattu yksilöllisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan rekisteröidylle sekä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Yhteydenotto

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä ensi sijassa sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Prosessista ja vaihtoehtoisista yhteydenottotavoista voi kysyä yhdistyksen neuvontapuhelimesta: p. 045 265 2005

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.